ⓘ Väestötiede ..

Väestötiede

Väestötiede eli demografia on tieteenala, joka tutkii väestön kehitystä, suuruutta ja rakennetta sekä väestössä tapahtuvia muutoksia. Väestön tilan suhteen väestötieteessä tarkastellaan esimerkiksi väestön määrää, ikä-, sukupuoli- ja siviilisäätyrakennetta sekä alueellista jakautumista. Väestön tilaa voidaan lisäksi kuvata muun muassa kansalaisuuden, kielen, uskontokunnan, etnisen ryhmän, syntymämaan ja -kunnan, koulutuksen, ammatin ja elinkeinon mukaan. Väestötieteessä tarkasteltavia muutostapahtumia ovat syntymät, kuolemat, muutot sekä siviilisäädyn muutokset eli avioitumiset ja rekister ...

Census-designated place

Census-designated place, eli väestönlaskennallinen asuinpaikka on amerikkalainen tilastokäsite, joka tarkoittaa Yhdysvalloissa Yhdysvaltain väestönlaskentaviraston omaa toimintaansa varten määrittelemää väestökeskittymää. Kyseiset paikat määritellään jokaista kymmenvuosittain suoritettavaa väestönlaskentaa varten. Tilastokäsitteinä niiden vastineita ovat kaupungit tai kylät, mutta vaikka väestönlaskennalliset asuinpaikat muistuttavat ulkonaisesti kyliä tai kaupunkeja, ne eivät muodosta kunnallislaissa määriteltyä hallintoyksikköä. Väestönlaskennalliset asuinpaikat CDPt määritellään, jotta ...

Elinajanodote

Elinajanodote on tilastollinen suure, joka kuvaa tietyn väestön keskimääräistä kuolinikää. Yleensä elinajanodotteella tarkoitetaan ns. periodielinajanodotetta, joka lasketaan tietylle menneelle ajankohdalle. Vastoin yleistä väärinkäsitystä, ensisijainen tarkoitus ei ole ennustaa tulevaisuutta. On myös tärkeää huomata, että elinajanodote on epäsymmetrisen jakauman keskiarvo, eikä siis vastaa yleisintä tai todennäköisintä kuolinikää. Elinajanodote on noussut globaalisti 1900-luvulla lääketieteellisen vallankumouksen seurauksena. Erilaiset lääketieteelliset kehitykset selittävät pääosin elina ...

Imeväiskuolleisuus

Imeväiskuolleisuus tarkoittaa ensimmäisen elinvuotensa aikana kuolleiden lasten osuutta kaikista syntyneistä. Yleensä luku ilmoitetaan tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden. Imeväiskuolleisuus on osa lapsikuolleisuutta, joka tarkoittaa alle viisivuotiaana kuolleiden lasten osuutta. Lapsikuolleisuuden vähentäminen on yksi Yhdistyneiden kansakuntien määrittelemistä vuosituhattavoitteista. Imeväiskuolleisuus on yleistä etenkin kehitysmaissa, joissa ei välttämättä ole saatavilla puhdasta vettä, riittävää ravintoa tai kehittynyttä terveydenhoitoa. Esimerkiksi joissain Afrikan maissa imeväisiä ...

Islannin asutushistoria

Islannin asutuksen uskotaan yleisesti alkaneen 800-luvun toisella puoliskolla, kun pohjoisgermaaniset uudisasukkaat matkasivat Pohjois-Atlantin halki. Muuton syyt ovat epäselvät: myöhäiskeskiajalla islantilaiset itse kertoivat syyksi Norjan kuninkaan Harald I:n kunnianhimosta syntyneet levottomuudet, mutta nykyhistorioitsijat keskittyvät muihin syihin, kuten Skandinavian viljelyskelpoisen maan puutteeseen. Toisin kuin Britannia tai Irlanti, Islanti oli asumaton maa, jonne pystyi muuttamaan ilman konflikteja alkuperäisten asukkaiden kanssa. 1100- ja 1200-luvuilta peräisin olevien, Islannin ...

Kokonaishedelmällisyysluku

Kokonaishedelmällisyysluku eli hedelmällisyysluku on lapsiluvun odote eli lapsimäärä, jonka naiset keskimäärin saavat elinaikanaan. Arviossa oletetaan, että kussakin iässä he synnyttävät yhtä usein kuin sen ikäiset naiset synnyttivät arviota tehtäessä. Kokonaishedelmällisyysluku ja sen kehittyminen ovat tärkeitä arvoja muun muassa väestöennustuksia suunniteltaessa. Kokonaishedelmällisyysluvun pitää olla vähintään yli väestön nettouusiutumisluvun eli 2.1, jotta väestö uusiutuisi ja väestösuhteet pysyisivät tasapainossa. Nykyään teollisuusmaista vain Yhdysvallat, Uusi-Seelanti ja Israel saav ...

                                     

ⓘ Väestötiede

  • Ympäristö Keskeisiä käsitteitä Jälkimoderni  Myöhäismoderni Notkea moderni Väestötiede eli demografia on tieteenala, joka tutkii väestön kehitystä, suuruutta
  • poliittiseen sekä talous - ja sosiaalihistoriaan yhteiskuntapolitiikka väestötiede Muista tieteistä ainakin maantiede ja uskontotiede saattavat tutkia yhteiskunnallisia
  • Yleinen yhteiskuntatiede. Sosiaalinen filosofia. Sosiologia. Tilastotiede. Väestötiede Т 63 Historia. Historiatiede У 65 Talous. Taloustiede Ф 66 Politiikka
  • prosenttiosuuden arvo mitattuna kuudella kriteerillä. Kriteerit edustavat väestötiedettä taloutta ja sotilaallista kykyä. Viimeaikaisissa tutkimuksissa arvoa
  • kirjoittamiseen on yhä arveluja. Montyonia ei kuitenkaan ilmeisesti kiinnostanut väestötiede Hän ei myöskään asunut La Rochellessa, jossa Moheau sijaisti häntä ja
  • maantiede valtio - oppi Talousmaantiede taloustiede Väestömaantiede väestötiede Kaupunkimaantiede Kulttuurimaantiede kulttuurintutkimus Geolingvistiikka
  • Monen ihmistä tutkivan tieteen voidaan katsoa kuuluvan antropologiaan. Väestötiede eli demografia Perinnöllisyystiede eli genetiikka Kansatiede eli etnologia
  • Väestötiheys tai väestöntiheys eli asukastiheys on suure, joka kuvaa väestön alueellista jakaantumista. Tyypillisesti väestötiheys ilmoitetaan asukkaita
  • Väkiluku eli asukasluku merkitsee asukkaiden määrää jollakin maantieteellisellä alueella. Suhteuttamalla väkiluku alueen pinta - alaan jakamalla asukkaiden
  • Väestönlaskenta tai väestölaskenta on toimenpide, jolla valtio hankkii tilastotieteellistä tietoa väestöstään. Väestönlaskentaa on monissa maissa suoritettu
                                     

Luettelo Euroopan maista asukasluvun mukaan

Tämä on luettelo Euroopan maista asukasluvun mukaan. Maa jotka ulottuvat kahteen maanosaan Aasiaan ja Eurooppaan. Maat jotka sijaitsevat kokonaan Aasiassa mutta joita voidaan pitää Euroopan maina

                                     

Separaatio

Separaatio, eristäytyminen: Eristäytyessään vähemmistökulttuurin edustaja korostaa vain omaa kulttuuriaan hyläten valtakulttuurin täysin. Separaatiota esiintyy valtiotasolla sekä yhteisöjen ja maahanmuuttajien keskuudessa esimerkiksi oman kielen ja kulttuurin korostamisena.