ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 280

Bentsyyli

Bentsyyli on orgaanisessa kemiassa substituentti, jonka kemiallinen rakenne on C 6 H 5 CH 2 -. Bentsyyli on bentseenirengas johon on liittynyt CH 2 ryhmä.

Bentsyyni

Bentsyyni eli 1.2-didehydrobentseeni on yksi aryyneistä selvennä. Bentsyyni muodostuu bentseenistä eliminaatioreaktion tuloksena ja esiintyy välituotteena eräissä reaktioissa. Bentsyynin rakenne muistuttaa piirrettynä bentseenin rakennetta, jossa ...

Di-isopropyylibentseeni

Di-isopropyylibentseeni on aromaattisiin hiilivetyihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Tyypillisesti se esiintyy kolmen isomeerin seoksena ja nämä isomeerit ovat 1.2- eli o-di-isopropyylibentseeni, 1.3- eli m-di-isopropyylibentseeni ja 1.4- eli p-di- ...

Dietyylibentseeni

Dietyylibentseeni on aromaattisiin hiilivetyihin kuuluva orgaaninen yhdiste, jolla on kolme isomeerista muotoa o-, m- ja p-dietyylibentseenit eli 1.2-, 1.3- ja 1.4-dietyylibentseenit. Yleensä niitä käytetään seoksena, liuottimena tai muiden orgaa ...

Difenyylimetaani

Difenyylimetaani eli bentsyylibentseeni on orgaaninen yhdiste, jossa metaaniin on liittynyt kaksi fenyyliryhmää. Difenyylimetyyliryhmää nimitetään yleisemmin bentshydryyliksi. Difenyylimetaania valmistettiin ensimmäisen kerran vuonna 1871 bentsyy ...

Dureeni

Dureeni eli 1.2.4.5-tetrametyylibentseeni on orgaaninen yhdiste ja tarkemmin aromaattinen hiilivety. Yhdistettä käytetään orgaanisen kemian synteeseissä lähtöaineena.

(E)-stilbeeni

-stilbeeni eli trans -stilbeeni on aromaattinen hiilivety. -stilbeeniä käytetään muun muassa keltaisten ja punaisten väriaineiden valmistuksessa. Lisäksi yhdistettä käytetään värillisissä lasereissa.

Etyylibentseeni

Etyylibentseeni on orgaaninen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on aromaattinen haju. Sen kemiallinen kaava on C 8 H 10 ja rakennekaava on C 6 H 5 CH 2 CH 3. Etyylibentseenista käytetään myös nimityksiä ...

Fenantreeni

Luonnossa fenantreenia esiintyy kivihiiliesiintymien läheisyydessä ravatiittimineraalina, joka on harmahtavaa ja pehmeää. Fenantreenia esiintyy myös tupakan savussa.

Fluoreeni

Fluoreeni on aromaattisiin hiilivetyihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Fluoreeni on myös PAH-yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää muun muassa väriaineiden ja lääkkeiden valmistukseen.

Heksametyylibentseeni

Heksametyylibentseeni on aromaattisiin hiilivetyihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Sitä voidaan käyttää muiden orgaanisten yhdisteiden synteesissä.

Heliseenit

Heliseenit ovat orgaanisessa kemiassa yhdisteitä, joissa bentseenirenkaat muodostavat kierremäisiä rakenteita. Heliseenit ovat keränneet huomiota johtuen niiden ainutlaatuisesta rakenteesta spektroskooppisista ja optisista ominaisuuksista. Helise ...

Hemimelliteeni

Hemimelliteeni on aromaattisiin hiilivetyihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää valmistettaessa muun muassa hajusteita.

Indeeni

Indeeni on syttyvä polysyklinen hiilivety. Sen kemiallinen kaava on C 9 H 8 ja molekyylimassa 116.16 g/mol. Huoneenlämmössä indeeni on väritön neste. Sen sulamispiste on noin -2 °C ja kiehumispiste 181-182 °C. Se on ihmiselle haitallinen ja aiheu ...

Isodureeni

Isodureeni eli 1.2.3.5-tetrametyylibentseeni on aromaattisiin hiilivetyihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä lähtöaineena. Isodureeni on dureenin ja preniteenin isomeeri.

Kumeeni

Kumeeni eli isopropyylibentseeni on aromaattinen hiilivety. Yhdisteen tärkein käyttökohde on fenolin ja asetonin valmistus, mutta sitä voidaan käyttää myös eräiden muiden yhdisteiden synteeseissä ja liuottimena.

Mesityleeni

Mesityleeni eli 1.3.5-trimetyylibentseeni on aromaattisiin hiilivetyihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää liuottimena ja orgaanisen kemian synteeseissä lähtöaineena. Mesityleeni on hemimelliteenin ja pseudokumeenin isomeeri.

O-Klooritolueeni

o-Klooritolueeni eli 2-klooritolueeni on orgaaninen yhdiste ja tolueenin kloorattu johdannainen. Yhdistettä käytetään teollisuudessa liuottimena ja muiden orgaanisten yhdisteiden valmistuksessa. o-Klooritolueenin isomeereja ovat m- ja p-klooritol ...

P-Etyylitolueeni

p-Etyylitolueeni eli 4-etyylitolueeni on aromaattisiin hiilivetyihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää kemianteollisuudessa polymeerien raaka-aineena. p-Etyylitolueeni on o- ja m-etyylitolueenien isomeeri.

Pentaseeni

Pentaseeni on aseeneihin kuuluva polysyklinen aromaattinen hiilivety. Yhdiste on yksi tunnetuimmista orgaanisista puolijohteista ja sitä voidaan käyttää orgaanisen elektroniikan valmistamiseen.

Preniteeni

Preniteeni eli 1.2.3.4-tetrametyylibentseeni on aromaattisiin hiilivetyihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä. Preniteeni on dureenin ja isodureenin isomeeri.

Propyylibentseeni

Propyylibentseeni on alkyylibentseeneihin kuuluva aromaattinen hiilivety. Yhdistettä voidaan käyttää liuottimena ja muiden orgaanisten yhdisteiden valmistukseen. Yhdisteestä käytetään myös nimiä n-propyylibentseeni, 1-propyylibentseeni ja fenyyli ...

Pseudokumeeni

Pseudokumeeni eli 1.2.4-trimetyylibentseeni on aromaattisiin hiilivetyihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä muiden yhdisteiden valmistukseen. Pseudokumeeni on hemimelliteenin ja mesityleenin is ...

Styreeni

Styreeni on orgaaninen yhdiste, joka on aromaattinen hiilivety. Huoneenlämmössä ja -paineessa styreeni on nestemäistä. Styreeni on väritöntä, öljymäistä, terveydelle haitallista, herkästi syttyvää ja sitä esiintyy pienissä määrin eräissä kasveiss ...

Symeeni

Symeeni on aromaattinen hiilivety, joka muistuttaa rakenteeltaan monoterpeenejä. Symeeniä esiintyy luonnossaan monien kasvien eteerisissä öljyissä.

Tert-butyylibentseeni

tert -Butyylibentseeni eli t -butyylibentseeni on aromaattisiin hiilivetyihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää liuottimena.

Tert-butyylitolueeni

tert -Butyylitolueeni eli t -butyylitolueeni on aromaattisiin hiilivetyihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää liuottimena ja muiden orgaanisten kemikaalien synteesiin.

Trifenyylimetaani

Huoneenlämpötilassa trifenyylimetaani on väritöntä kiteistä ainetta. Yhdisteellä on kolme eri kidemuotoa, joista yksi on stabiili ja kaksi metastabiilia. Trifenyylimetaani on veteen liukenematonta ja liukenee kuumaan etanoliin, dietyylieetteriin, ...

Vinyylitolueeni

Vinyylitolueeni tai 4-vinyylitolueeni tai p-metyylistyreeni on aromaattisiin hiilivetyihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää polymeeriteollisuudessa monomeerinä valmistettaessa maaleja, lakkoja ja polyestereitä.

(Z)-stilbeeni

Suomalaisen metsäkuusen kuoren painosta stilbeenejä on jopa 1-10%. Puut, kuten kuusi, käyttävät näitä antioksidantteja tuholaishyönteisiä ja lahottajasieniä vastaan puolustautumiseen. Stibeenit ovatkin tehokkaita suoja-aineita, ja ne hidastavat k ...

Tributyylifosfaatti

Tributyylifosfaatti on organofosfaatteihin kuuluva yhdiste ja butanolin ja fosforihapon muodostama esteri. Yhdistettä voidaan käyttää muun muassa liuottimena, muovien pehmittimenä ja eräiden metallien eristämiseen malmeista.

Trietyylifosfaatti

Trietyylifosfaatti on organofosfaatteihin kuuluva etanolin ja fosforihapon esteri. Yhdistettä käytetään muun muassa liuottimena, muovien pehmentimenä, palonestoaineena ja katalyyttinä.

Bentsofuraani

Bentsofuraani on aromaattinen heterosyklinen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on C 8 H 6 O. Siitä käytetään myös nimiä 2.3-bentsofuraani ja kumaroni. Bentsofuraani on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan syttyvää, väritöntä, öljymäistä nestettä, jo ...

Pyrimidiini

Pyrimidiini on aromaattinen heterosyklinen orgaaninen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on C 4 H 4 N 2. Pyrimidiinin emäsjohdokset ovat rakenneosana nukleosideissa, nukleotideissa ja nukleiinihapoissa. Pyrimidiinistä käytetään myös nimeä 1.3-diats ...

Barbituurihappo

Barbituurihappo on pyrimidiinijohdannainen, heterosyklinen orgaaninen yhdiste josta on johdettu joukko depressantteja lääkeaineita, barbituraatteja. Puhtaalla barbituurihapolla ei ole barbituraattien tavoin fyysisiä tai psyykkisiä vaikutuksia. Ba ...

Alkaanit

Alkaani on hiilivety, jossa hiiliatomien välillä on vain yksinkertaisia kovalenttisia sidoksia. Niitä kutsutaan myös tyydyttyneiksi hiilivedyiksi, sillä ne sisältävät suurimman mahdollisen määrän vetyä hiiliatomia kohden. Jos alkaanissa ei ole re ...

1-bromibutaani

1-Bromibutaani eli butyylibromidi on butaanin bromattu johdannainen. Yhdistettä käytetään orgaanisessa synteesissä muun muassa valmistettaessa lääkeaineita.

1-kloori-1.2 2-tetrafluorietaani

1-Kloori-1.2.2.2-tetrafluorietaani eli HCFC-124 on HCFC-yhdisteisiin kuuluva halogenoitu alkaani. Yhdistettä voidaan käyttää kylmäaineena ja polymeerivaahtojen valmistuksessa.

1-klooributaani

1-Klooributaani eli butyylikloridi on butaanin kloorattu johdannainen. Yhdistettä voidaan käyttää liuottimena ja orgaanisissa synteeseissä lähtöaineena.

2-klooributaani

2-Klooributaani eli sek-butyylikloridi on kloorattuihin hiilivetyihin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä voidaan käyttää orgaanisen kemian synteeseissä.

2-metyyliheksaani

2-metyyliheksaani eli isoheptaani on eräs heptaanin yhdeksästä isomeeristä. Se on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön, veteen liukenematon neste. 2-metyyliheksaanin rakennekaava on CH 3 CH 3 CH 3, moolimassa 100.2 g/mol, sulamispiste −118 ...

2-metyyliheptaani

2-metyyliheptaani on eräs oktaanin 18 isomeeristä. Se on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön, veteen liukenematon neste. Sen leimahduspiste on 4.4 °C. Muut oktaanin C 8 H 18 isomeeriset muodot ovat: n-oktaani 2.2.4-trimetyylipentaani iso-o ...

2-metyylioktaani

2-metyylioktaani on orgaaninen yhdiste, joka on nonaanin isomeeri. Se on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritöntä nestettä. 2-metyylioktaanin rakennekaava on CH 3 CHC 6 H 13, moolimassa 128.26 g/mol, sulamispiste −80 °C, kiehumispiste 143 °C, ...

2-metyylipentaani

2-metyylipentaani eli isoheksaani on eräs heksaanin viidestä isomeeristä. Se on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön veteen liukenematon neste. 2-metyylipentaanin rakennekaava on CH 3 CH 2 CH 3, moolimassa 86.2 g/mol, sulamispiste −153 °C, ...

2.2-dimetyylibutaani

2.2-dimetyylibutaani eli neoheksaani on eräs heksaanin viidestä isomeeristä. Se on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön neste. 2.2-dimetyylibutaanin rakennekaava on 3 CCH 2 CH 3, moolimassa 86.2 g/mol, sulamispiste −100 °C, kiehumispiste 50 ...

2 4-trimetyylipentaani

2.2.4-trimetyylipentaani eli iso-oktaani on eräs oktaanin 18:sta isomeeristä. Se on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön veteen liukenematon neste. Iso-oktaanin rakennekaava on CH 3 C 2 CH 2 CH 2, moolimassa 114.22 g/mol, sulamispiste −107 ...

2 4 6.8.8-heptametyylinonaani

2.2.4.4.6.8.8-heptametyylinonaani eli isosetaani on hyvin haarautunut alkaani. Sitä voidaan käyttää 1-metyylinaftaleenin sijasta määritettäessä polttoaineen setaanilukua. Isosetaani on heksadekaanin eli setaanin isomeeri. 2.2.4.4.6.8.8-heptametyy ...

2.3-dimetyylibutaani

2.3-dimetyylibutaani on eräs heksaanin viidestä isomeeristä. Se on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön veteen liukenematon neste. 2.3-dimetyylibutaanin rakennekaava on 2 CHCH 2, moolimassa 86.2 g/mol, sulamispiste −129 °C, kiehumispiste 58 ...

3-metyylipentaani

3-metyylipentaani on eräs heksaanin viidestä isomeeristä. Se on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön veteen liukenematon neste. 3-metyylipentaanin rakennekaava on CH 3 CH 2 CHCH 2 CH 3, moolimassa 86.2 g/mol, sulamispiste −118 °C, kiehumisp ...

Bromipropaani

Bromipropaani eli propyylibromidi on propaanin bromattuihin johdannaisiin kuuluva orgaaninen yhdiste. Yhdistettä käytetään muun muassa liuottimena ja muiden orgaanisen yhdisteiden valmistukseen.